POLITYKA PRYWATNOŚCI
DO REGULAMINU SPRZEDAŻY VOUCHERÓW „PAN VOUCHER”

 

1. Partner jest administratorem danych osobowych Kupującego, który na podstawie umowy nabywa Voucher. Sekretariat administratora znajduje się w siedzibie Partnera wskazanej na Stronie sprzedażowej. Partner przetwarza dane osobowe Kupujących:
1.1. w celu wykonania umowy o świadczenie usługi nabycia Vouchera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
1.2. spoczywających na Partnerze prawnych obowiązków, takich jak przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej wymagane przez art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
1.3. wobec prawnie uzasadnionego interesu Partnera polegającego na umożliwieniu sobie dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami ze strony Kupującego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
1.4. wobec prawnie uzasadnionego interesu Partnera polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Kupującego, w szczególności w postaci przekazywania informacji o oferowanych Produktach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
1.5. wobec prawnie uzasadnionego interesu Partnera polegającego na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
1.6. wobec prawnie uzasadnionego interesu Partnera polegający na badaniu satysfakcji Kupujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem zawarcia umowy opisanej w Regulaminie.


3. Przy wykonaniu umowy dane osobowe zostaną przekazane Partnerowi oraz podmiotom świadczącym dla Partnera usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne i rachunkowe. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „G Sutie”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Partnera, do czasu złożenia przez Kupującego skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania. Ponadto dokumentacja rozliczeniowa będzie przechowywana przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy.


5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


6. W zakresie, w jakim dane osobowe Kupującego przetwarza Partner na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Kupującemu przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Można je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres mailowy lub pisemnie na adres siedziby Partnera wskazane na Stronie sprzedażowej.


7. Partner używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Kupującego ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

8. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, w szczególności tych wymagających autoryzacji.


9. W ramach Strony sprzedażowej stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:
1.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania (opuszczenia Strony sprzedażowej),
1.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego,
1.3. „cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Kupującego w zakresie zawartości witryny, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z witryny przez Kupującego, typie strony, z jakiej Kupujący został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Kupującego na Stronie sprzedażowej.


10. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Kupującego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony sprzedażowej.


11. Kupujący ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia poprzez uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania.


12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.